Ribe Sejlklub
Officiel nationalpark partner

Forretningsorden for "Ribe Sejlklubs Havneanlæg"


Nærværende forretningsorden tager udgangspunkt i ”Bekendtgørelse om standardreglement for overholdelse af orden i danske lystbådehavne og mindre fiskerihavne”.

 

§ 1: Havneudvalg
Udvalget for ”Ribe Sejlklubs havneanlæg” (i det følgende kaldet havneanlægget) forestår og er pligtige til at påse, at udlejning, brug, vedligeholdelse m.v. af de af Ribe Sejlklub tilhørende faciliteter finder sted i overensstemmelse med nærværende forretningsorden.
Stk. 2: Havneudvalget er myndighed for havneanlægget i henhold til ”Bekendtgørelse om standardreglement for overholdelse af orden i danske lystbådehavne og mindre fiskerihavne” og refererer til Ribe Sejlklubs bestyrelse.

 

§ 2: Bådebroer generelt.
Kun aktive medlemmer i Ribe Sejlklub kan opnå brugsret til klubbens bådebroer og kun mod betaling af et depositum og leje fastsat af generalforsamlingen. Er der flere ejere/brugere af en båd, skal alle ejere/brugere være aktivt medlem af Ribe Sejlklub. Forsikringsspørgsmål til Jan Køpke Sørensen
Brugsretten til en bådebro kan ikke overdrages eller fremlejes, dog er gæstesejlere undtaget i henhold til frihavnsreglerne. Ved en brugers død, kan en ægtefælle/samlever eller livsarving dog indtræde i den afdødes rettigheder og forpligtelser.
Stk. 2: Årlig leje betales i henhold til takstblad, jfr. Ribe Sejlklubs vedtægter, § 10, stk. 4, punkt 3, litra d.
Stk. 3: Depositum og 1. års leje skal betales inden bådebroen stilles til rådighed.
Stk. 4: Den årlige leje betales senest den 15. januar. Ved leje af bådebro efter 1. september betales halv leje for resten af året.
Stk. 5: Hvis en bruger ønsker at skifte bro, skal dette skriftligt meddeles Havneudvalget senest den 31. december.
Stk. 6: Hvis der ikke er ledige bådebroer, optages eventuelle ansøgere på venteliste.
Stk. 7: Opsigelse af brugsretten til en bådebro, kan kun ske med virkning fra 31. december og skal ske skriftligt til kassereren senest den 31. december.
Stk. 8: Efter opsigelse af brugsretten, udbetaler Ribe Sejlklub det indbetalte depositum med fradrag af 5% afskrivning pr. år, man har haft brugsretten.  Udbetalingen sker i januar måned, 2 år efter udgangen af det år, brugsaftalen er opsagt.
Stk. 9: Brugsretten til en bådebro bortfalder, hvis brugeren ikke benytter denne i 2 på hinanden følgende kalenderår. Benyttelse af en bådebro er, at den/de, der har brugsretten, fysisk bruger broen til egen båd, hvor broen bruges, når der ikke sejles i båden. Brugeren adviseres skriftligt et halvt år før om bortfaldet. Ved bortfald /opsigelse af brugsretten udbetales depositum jf. §2, stk. 8.
Bestyrelsen kan dispensere fra ”benyttelsen” f.eks. hvis egen båd midlertidigt ønskes placeret i anden havn.
Stk. 10: Ribe Sejlklub er til enhver tid berettiget til at modregne ethvert tilgodehavende hos brugeren, forinden et depositum udbetales.

 

§ 3: Retningslinjer for brug af bådebroer
Brugeren er forpligtet til dagligt at friholde såvel bro som båd for grødeansamlinger, særligt i forbindelse med grødeskæring.
Stk. 2: Brugeren har den løbende vedligeholdelse af den tildelte bådebro, samt slåning af siv omkring og under gangbro ved bådebroen. Ved Kammerslusen efter havneudvalgets anvisning enten via SMS og/eller på hjemmesiden.  Havneudvalget forestår reparationer og udskiftning, som følge af almindeligt slid og ælde.
Ved skader på Ribe Sejlklubs havneanlæg og materiel som følge af forsætlig/grov uagtsomhed/ skødesløse forhold eller dårligt sømandskab, er brugeren pligtig at erstatte det ødelagte.

 

§ 4: Bådebroerne i Ribe
Bådebroer ved Skibbroen og Hovedengen i Ribe er forbeholdt medlemmer, bosiddende i Esbjerg Kommune. Dispensation herfra kan gives, når særlige omstændigheder foreligger og der ingen venteliste er.
Stk. 2: Ved Hovedengen er der et antal bådebroer, som er forbeholdt ekstra store både over 10 meter.
Stk. 3: Joller defineres som værende maximalt 16 fod, max bredde 1,65m, uden kahyt og indenbords motor. Ved tvivlstilfælde er det bestyrelsens afgørelse, der er gældende. Ved mangel på ledige jollepladser, sættes eventuelle ansøgere på venteliste. Hvis der er ledige bådebroer, kan en sådan konverteres til en jolleplads. Dog skal der betales leje og depositum jf. §2.
Stk. 4: Havneudvalget kan fordele broerne efter bådstørrelse og behov.
Stk. 5: Broerne i den østlige ende af Skibroen/hovedengen forbeholdes både af "klassisk/traditionelle tilsnit", der kan understrege Ribes lange maritime historie.

 

§ 5: Bådebroerne ved Kammerslusen
Bådebroerne er opdelt efter broer beregnet til både over 10m og under 10m.
Hvis en bro bliver ledig, kan den næste båd øst herfor, flyttes frem til den ledige plads, hvis den pågældende lejer ønsker at flytte. Eller flyttes den næste båd øst herfor, frem til den ledige plads. Ønske om fremrykning, skal være Havneudvalget skriftlig i hænde senest den 31/12.
Både kan kun flytte frem til broer, der passer i størrelsen, over 10m eller under 10m.

 
§ 6: Brug af bådpladsen
Der må ikke henligge både på slæbestedet. Der må efter aftale med pladsmanden
henligge både på vognen i indtil 48 timer. Havneudvalget kan dog forlænge denne periode, såfremt der kan dokumenteres et behov herfor. Dog skal båden straks kunne fjernes i tilfælde af optagning af havarist.
Stk. 2: Henstilling af både og bådvogne på bådpladsen skal til enhver tid anmeldes til pladsmanden.
Stk. 3: For ophaling/søsætning og benyttelse af bådpladsen betales gebyrer, der hvert år fastsættes af bestyrelsen, jf. takstbladet. Der opkræves gebyr for både og tomme bådvogne på bådpladsen. Under særlige omstændigheder, kan bestyrelsen regulere længden af benyttelsen og taksten for benyttelse af bådpladsen, der skal dog foreligge en ansøgning.
Joller kan mellem sidste planlagt optagning og første planlagt isætning, ligge vederlagsfrit på bådpladsen uden for jollestativet, hvis de ikke er til gene for både på bådepladsen.
Stk. 4: Ophaling/søsætning må kun foretages af pladsmanden. Undtaget herfra er både/joller, hvis ejere ved egen foranstaltning, kan ophale/søsætte, uden brug af klubbens vogn og spil.
Til disse medlemmer kan der, mod skriftlig aftale og betaling af depositum, der hvert år fastsættes af bestyrelsen, udleveres en nøgle til porten.
Stk. 5: Bådvogne, der henstilles på bådepladsen, skal være tydeligt mærkede med navn og tlf. nr. og må ikke være låst. Evt. lås vil blive klippet op.
Stk.6: Efter 1. september kan optagning af både kun foregå på de fastlagte datoer. Ved havari efter 1. september, skal båden i vandet senest 14 dage senere, medmindre andet er aftalt med pladsmanden.
Stk. 7: Der må ikke henligge både ved de 6 orangemærkede pæle, med mindre der påfyldes brændstof eller vand (max. 3 timer).
Udenfor de orange afmærkninger må både kun henligge til reparation i indtil 24 timer. Behov derudover skal aftales med pladsmand. Hvis der skal bruges strøm ud over til opladning eller almindeligt håndværktøj, skal der bruges el - bimåler, der udleveres af pladsmand.
Stk. 8: Medlemmer fra andre sejlklubber kan ved havari benytte bådpladsen, med tilhørende bedding og spil, mod betaling af klubbens gældende takster.
Stk. 9: Hvis en båd afhændes, hæfter sælger økonomisk for brug af bådepladsen jf. takstbladet, indtil båden er fjernet eller køber kan dokumentere medlemskab af Ribe Sejlklub og dermed overtagelse af de økonomiske forpligtigelser til pladsleje.
Stk. 10: Vinteroplægning og anden benyttelse af bådpladsen, er kun for aktive medlemmer af Ribe Sejlklub, der har brugsretten over en bådebro, en jolleplads eller har en båd på en indregistreret bådtrailer. Aktive medlemmer, der har en bro i forbindelse med sommerhus på nordsiden ved Kammerslusen kan også vinteroplægge.
Hvis der er yderligere plads på bådpladsen, er Havneudvalget bemyndiget til at dispensere fra §5, stk. 10.
Stk. 11: Der må ikke graves huller i pladsen.

 

§7: Nøgler til Ribe Sejlklubs havneanlæg.
Klubben råder over nøgler for adgang til klubbens faciliteter: klubhus, toiletter bag klubhus, port ved ophaler plads, toiletter ved Kammerslusen og kranplads.
Stk.1: Medlemmer kan erhverve sig en nøgle ved henvendelse til havneudvalget og få en nøgle udleveret mod betaling af depositum ifm. takstbladet. Depositummet tilbagebetales ved tilbagelevering af nøgle.
Stk.2: Gæster fra Vadehavets bådklubber og sommerhusejere ved kanalstien kan erhverve sig en nøgle ved henvendelse til havneudvalget og få en nøgle udleveret mod betaling af depositum ifm. takstbladet. Depositummet tilbagebetales ved tilbagelevering af nøgle.

 

Revideret, Ribe, februar 2020.


Ribe Sejlklub • •
Klubhus adresse: Erik Menvedsvej 20, 6760 Ribe