Ribe Sejlklub
Officiel nationalpark partner

Forretningsorden for "Ribe Sejlklubs Havneanlæg"

 

Nærværende forretningsorden tager udgangspunkt i ”Bekendtgørelse omstandardreglement for overholdelse af orden i danske lystbådehavne og mindrefiskerihavne”.

 

§ 1: Havneudvalg

Udvalgenefor ”Ribe Sejlklubs havneanlæg” (i det følgende kaldet havneanlægget) forestårog er pligtige til at påse, at udlejning, brug, vedligeholdelse m.v. af de afRibe Sejlklub tilhørende faciliteter finder sted i overensstemmelse mednærværende forretningsorden, samt at alle både er forsvarligt fortøjet. Dernedsættes to udvalg, et for havnen i Ribe by og et for havnen ved Kammerslusen.

 

Stk.2: Havneudvalgene er myndighed for havneanlægget i henhold til ”Bekendtgørelseom standardreglement for overholdelse af orden i danske lystbådehavne og mindrefiskerihavne” og refererer til Ribe Sejlklubs bestyrelse.

 

§ 2: Bådebroer generelt.

Kun aktive medlemmer i Ribe Sejlklub kan opnå brugsret til klubbens bådebroer og kun mod betaling af leje og et evt. depositum som fastsat af generalforsamlingen. Er der flere ejere/brugere af en båd, skal alle ejere/brugere, af hensyn til den fælles ansvarsforsikring, være aktivt medlemaf Ribe Sejlklub.

 

Stk.2: Brugsretten til en bådebro henholdsvis plads ved flydebroen kan ikke overdrages eller fremlejes, dog er gæstesejlere undtaget i henhold til frihavnsreglerne. Ved en brugers død, kan en ægtefælle/samlever eller livsarving dog indtræde i den afdødes rettigheder og forpligtelser.

Ved salg af en båd til et andet medlem af Ribe Sejlklub, og forudsat at sælgeren har betalt broleje, kan den nye ejer overtage bådebroen eller pladsen indtil der er udarbejdet en ny fordeling af pladser.

 

Stk.3: Brugsretten omfatter én båd samt evt. en jolle. Såvel båden som jollen skal fortøjes så de ikke ligger til gene for brugerne af broerne henholdsvis pladserne foran og bagved. Dette aftales med de pågældende brugere. Ved tvivl eller uenighed rettes henvendelse til det pågældende havneudvalg.

 

Stk.4: Årlig leje betales i henhold til takstblad, jfr. Ribe Sejlklubs vedtægter, §10, stk. 4, punkt 3, litra d.

 

Stk.5: Første års leje samt evt. depositum (indskud) skal betales inden bådebroen eller pladsen stilles til rådighed.

 

Stk.6: Den årlige leje betales medio februar. Ved leje af bådebro efter 1.september betales halv leje for resten af året.

 

Stk.7: Hvis en bruger ønsker at skifte bro eller plads, skal dette meddeles det relevante havneudvalg senest den 31. december.

 

Stk.8: Hvis der ikke er ledige bådebroer eller pladser, optages eventuelle ansøgerepå venteliste.

 

Stk.9: Opsigelse af brugsretten til en bådebro, kan kun ske med virkning fra 31.december og skal ske skriftligt til kassereren senest den 31. december.

 

Stk.10: Efter opsigelse af brugsretten, udbetaler Ribe Sejlklub det indbetalte depositum med fradrag af 5% afskrivning pr. år, man har haft brugsretten.Udbetalingen sker i januar måned, to år efter udgangen af det år, brugsaftalen er opsagt.

 

Stk.11: Brugsretten til en bådebro eller plads bortfalder, hvis brugeren ikke benytter denne i to på hinanden følgende kalender år, for jollepladser dog kun et fuldt kalenderår. Benyttelse af en bådebro eller plads betyder, at den/de,der har brugsretten, fysisk benytter broen eller pladsen til egen båd, idet"benyttelse" betyder at båden ligger fortøjet når der ikke sejles i båden. Brugeren adviseres skriftligt et halvt år før om et eventuelt bortfald.Efter afgivet advisering kan klubben midlertidigt råde over pladsen. Ved bortfald/opsigelse af brugsretten udbetales depositum jvnf. §2, stk. 10.

 

Stk.12: Havneudvalget kan dispensere fra "benyttelsen" i.h.t. §2, stk.11, f.eks. i følgende situationer:

  • Såfremtegen båd midlertidigt ønskes placeret i anden havn.

  • Såfremtegen båd er på land for reparation eller vedligehold. I sådanne tilfælde kandet aftales, at brugeren midlertidigt låner eller lejer en anden båd til sammeplads, og til eget brug.

 

Stk.13: Ribe Sejlklub er til enhver tid berettiget til at modregne ethvert tilgodehavende hos brugeren, forinden et depositum udbetales.

 

§ 3: Retningslinjer for brug af bådebroer

Brugeren er forpligtet til regelmæssigt og efter behov at friholde såvel bro som båd for grødeansamlinger, særligt i forbindelse med grødeskæring.

 

Stk.2: Brugeren har den løbende vedligeholdelse af den tildelte bådebro, samt slåning af siv omkring og under gangbro ved bådebroen. Ved Kammerslusen efter havneudvalgets anvisning enten via SMS og/eller på hjemmesiden. Havneudvalget forestår reparationer og udskiftning, som følge af almindeligt slid og ælde.

Ved skader på Ribe Sejlklubs havneanlæg og materiel som følge af forsætlig/grovuagtsomhed/ skødesløse forhold eller dårligt sømandskab, er brugeren pligtig aterstatte det ødelagte.

 

§ 4: Bådebroerne i Ribe

Bådebroer ved Skibbroen og Hovedengen i Ribe er forbeholdt medlemmer, bosiddende i Esbjerg Kommune. Dispensation herfra kan gives, når særlige omstændigheder foreligger og der ingen venteliste er.

 

Stk.2: Ved Hovedengen er der et antal bådebroer, som er forbeholdt ekstra storebåde over 10 meter.

 

Stk.3: Joller defineres som værende maximalt 16 fod, max bredde 1,65m, uden kahyt og uden indenbords motor. Ved tvivlstilfælde er det bestyrelsens afgørelse, der er gældende. Ved mangel på ledige jollepladser, sættes eventuelle ansøgere på venteliste. Hvis der er ledige bådebroer, kan en sådan konverteres til en jolleplads. Dog skal der betales leje og depositum jf. §2.

 

Stk.4: Havneudvalget kan fordele broerne efter bådstørrelse, dybgang, og andre behov.

 

Stk.5: Broerne i den østlige ende af Skibroen ønskes fortrinsvis benyttet af bådeaf "klassisk/traditionelle tilsnit", der kan understrege Ribes lange maritime historie.

 

Stk.6: Efter aftale med Esbjerg Kommune reserveres plads nr. 5 ved Skibbroen("turbådspladsen") til Karen af Mandø, ligesom plads nr. 7 benyttesaf Johanne Dan.

 

Stk.7: Boats of Ribe ("Elbådene") har lejet pladserne 0 og 2 ved Hovedengen, foreløbigt til og med 2027.

 

§ 5: Flydebroerne ved Kammerslusen

Langs flydebroerne ved Kammerslusen tildeles hver båd en plads med en længde som er bådens bruttolængde (incl. ankerspil, bovspryd, badebro, og tilsvarende) plus 3,0 m.

 

Stk.2: Pladserne langs flydebroen fordeles hvert år mellem 1. januar og 1. april.Fremrykning sker automatisk, hvis der bliver ledig plads vest for den plads man aktuelt har. Såfremt man ikke ønsker fremrykning, skal Havneudvalget skriftlig orienteres senest den 31/12.

 

Stk.3: Hvis en plads bliver ledig midt i sæsonen, kan Havneudvalget midlertidigt(frem til næste fordelingsrunde) tildele denne plads til en båd af samme længde eller kortere. Den pågældende bruger må så dog være indforstået med evt. at blive rykket bagud ved næste fordeling.

 

Stk.4: Pladsen længst mod vest på den høje del af Kentek's flydebro (lige bag den lave robådsbro) reserveres til turbåde. Så længe Mandøpigen er den eneste turbåd, kan den ligge her permanent, men skulle der komme yderligere myndighedsgodkendte turbåde, vil Mandøpigen blive anvist en permanent pladslængst mod øst, således at turbådspladsen alene er til passagerudveksling.

 

Stk.5: Pladsen umiddelbart øst for turbådspladsen reserveres fortrinsvis til Nationalparkskibet Vadehavet. Såfremt Vadehavet ligger i anden havn i længere tid, kan pladsen benyttes af gæstesejlere. I højsæsonen for gæstesejlere kan Vadehavet anvises en plads længst mod øst, såfremt der er ledige pladser. Også i denne situation kan Vadehavets plads benyttes af gæstesejlere. Det angives ved skiltning, hvornår pladsen er ledig for gæstesejlere.

 

Stk.6: Mod øst strækker gæstepladserne sig til meterpunkt 72 på den høje del af Kentek's flydebro. Første lejeplads herefter har nr. 201.

 

Stk.7: Benyttelsen af de vestligste 72 m af den høje flydebro i henhold til §5,stk. 4, 5 og 6, er gensidigt aftalt med Esbjerg Kommune, og er reguleret af en brugsretsaftale.

 

§ 6: Brug af bådpladsen

BEMÆRK: Brugen af klubbensbeddingvogn og trækspil er fra foråret 2023 foreløbigt suspenderet, da udstyretikke opfylder gældende lovgivning.

 

Dermå ikke henligge både på slæbestedet.

 

Stk.2: Henstilling af både og bådvogne på bådpladsen skal til enhver tid anmeldes til pladsmanden.

 

Stk.3: Optagning/søsætning på fastlagte datoer organiseres af klubben, og sker med kran. Ønsker et eller flere medlemmer at optage/søsætte med kran på andre tidspunkter, foranstalter den/de pågældende dette selv. De pågældende er i såfald ikke omfattet af klubbens ansvarsforsikring, og er selv ansvarlige for at gældende arbejdssikkerhedsregler og anden lovgivning bliver overholdt.Pladsmanden skal desuden orienteres i god tid inden en sådan optagning/søsætning planlægges at finde sted.

 

Stk.4: For optagning/søsætning og benyttelse af bådpladsen betales gebyrer, der hvert år fastsættes af bestyrelsen, jf. takstbladet. Der opkræves gebyr forbåde og tomme bådvogne på bådpladsen. Under særlige omstændigheder, kan bestyrelsen regulere længden af benyttelsen og taksten for benyttelse afbådpladsen, idet der dog skal foreligge en ansøgning.

Joller kan mellem sidste planlagte optagning og første planlagte isætning, ligge vederlagsfrit på bådpladsen uden for jollestativet, hvis de ikke er til genefor både på bådepladsen.

 

Stk.5: Medlemmer som selv råder over en vogn til båd eller jolle, kan ved egenforanstaltning optage/søsætte i slæbestedet, idet det dog understreges at spillet på bådpladsen p. t. ikke må benyttes. De pågældende er ikke omfattet afklubbens ansvarsforsikring, og er selv ansvarlige for at gældende arbejdssikkerhedsregler og anden lovgivning bliver overholdt. Til disse medlemmer kan der, mod skriftlig aftale og betaling af depositum der hvert årfastsættes af bestyrelsen, udleveres en nøgle til porten.

 

Stk.5: Bådvogne, der henstilles på bådepladsen, skal være tydeligt mærkede med navn og tlf. nr. og må ikke være låst. Evt. lås vil blive klippet op.

 

Stk.6: Der må ikke henligge både ved de 6 orangemærkede pæle, med mindre der påfyldes brændstof eller vand (max. 3 timer). Udenfor de orange afmærkninger må både kun henligge til reparation i indtil 24 timer. Behov derudover skal aftales med pladsmanden. Hvis der skal bruges strøm ud over til opladning eller almindeligt håndværktøj, skal der bruges el-bimåler, der udleveres afpladsmanden.

 

Stk.7: Medlemmer fra andre sejlklubber kan ved havari benytte bådpladsen modbetaling af klubbens gældende takster.

 

Stk.8: Hvis en båd afhændes, hæfter sælger økonomisk for brug af bådepladsen jf.takstbladet, indtil båden er fjernet eller køber kan dokumentere medlemskab af Ribe Sejlklub og dermed overtagelse af de økonomiske forpligtigelser til pladsleje.

 

Stk.9: Vinteroplægning og anden benyttelse af bådpladsen, er kun for aktive medlemmer af Ribe Sejlklub, der har brugsretten over en bådebro, en plads ved flydebroen, en jolleplads, eller har en båd på en indregistreret bådtrailer.Aktive medlemmer, der har en bro i forbindelse med sommerhus på nordsiden ved Kammerslusen kan også vinteroplægge.

Såfremtder er ledig plads på bådpladsen, er Havneudvalget bemyndiget til at dispensere fra denne regel.

 

Stk.10: Der må ikke graves huller i pladsen.

 

§ 7: Bundmaling af både

Bådesom ligger i Ribe Å, må kun bundmales med biocidfri malingstyper.

 

§ 8: Rengøring og afslibning af både påbådpladsen

Rengøringaf både på bådpladsen, herunder rengøring af bunden, skal foretages på skånsomvis, f. eks. med postevand, blød børste, og miljømærkede godkendte rengøringsmidler.

 

Stk.2: Rengøring og evt. afslibning af både som tidligere er blevet bundmalet med ikke-biocidfri bundmaling, og hvor der endnu findes rester af denne bundmaling på båden, skal ske i overensstemmelse med Miljøstyrelsens retningslinjer,  som bl. a. siger følgende:

  • Lægen presenning under båden, hvis gammel bundmaling skrabes af. Afskrab køres pågenbrug eller afleveres i en miljøcontainer

  • Vedafslibning benyttes en slibemaskine med sug, tilsluttet en professionelstøvsuger

 

§ 9: Nøgler til Ribe Sejlklubs havneanlæg.

Klubben råder over nøgler for adgang til klubbens faciliteter: klubhus, toiletter bagklubhus, porten ind til bådpladsen, og toiletter ved Kammerslusen.

 

Stk.2:Medlemmer kan erhverve sig en nøgle ved henvendelse til havneudvalget og få en nøgle udleveret mod betaling af depositum i henhold til takstbladet.Depositummet tilbagebetales ved tilbagelevering af nøgle.

 

Stk.3:Gæster fra Vadehavets bådklubber og sommerhusejere ved kanalstien kan erhvervesig en nøgle ved henvendelse til havneudvalget og få en nøgle udleveret mod betaling af depositum i henhold til takstbladet. Depositummet tilbagebetales ved tilbagelevering af nøgle.

 

 

Revideret, Ribe 28-11-2023.

Ribe Sejlklub • •
Klubhus adresse: Erik Menvedsvej 20, 6760 Ribe