Ribe Sejlklub
Officiel nationalpark partner

Forretningsorden for "Ribe Sejlklubs Havneanlæg"

§ 1: Havneudvalg
Udvalget for ”Ribe Sejlklubs Havneanlæg” (i det følgende kaldet Havneanlægget) forestår og er pligtige at påse, at udlejning, brug, vedligeholdelse m.v. af de Ribe Sejlklub tilhørende faciliteter finder sted i overensstemmelse med nærværende forretningsorden.
Stk. 2: Havneudvalget er øverste myndighed for havneanlægget i henhold til Reglement for havnene og refererer til Ribe Sejlklubs bestyrelse.


§ 2: Bådebroerne i Ribe
Kun aktive medlemmer af Ribe Sejlklub kan opnå brugsret til en af klubbens bådebroer, og kun mod betaling af et af generalforsamlingen fastsat depositum, årlig leje m.v., i henhold til takstblad, jfr. Ribe Sejlklubs vedtægter, § 10, stk. 4, punkt 3, litra d.
Stk. 2: Depositum og 1. års leje skal betales inden bådebroen stilles til rådighed.
Stk. 3: Den årlige leje betales senest den 15. januar, i henhold til taksterne vedtaget på seneste generalforsamling.
Stk. 4: Bådebroer ved Skibbroen og Hovedengen i Ribe, er forbeholdt medlemmer, bosiddende i Esbjerg Kommune. Dispensation herfra kan undtagelsesvis gives, når særlige omstændigheder foreligger, og der ingen venteliste er.
Stk. 5: Ved Hovedengen er der et antal bådebroer, som er forbeholdt ekstra store både (over 10 meter).
Stk. 6 Joller defineres som værende maximalt 16 fod, uden kahyt og indenbords motor. Ved tvivlstilfælde er det bestyrelsens afgørelse. Ved mangel på ledige jollepladser sættes eventuelle ansøgere på venteliste, eller tildeles en bådplads, såfremt sådanne er ledige.
Stk. 7: Hvis en bruger ønsker en anden bro, skal dette skriftligt meddeles bestyrelsen senest den 31. december.
Stk. 8: Havneudvalget kan fordele broerne efter bådstørrelse og behov.
Stk. 9: Broerne i den østlige ende forbeholdes både af "klassisk/traditionelle tilsnit", der kan understrege Ribes lange maritime historie.


§ 3: Retningslinjer for brug af bådebroer
Brugeren er, ifølge Vandløbsregulativ for Ribe Vesterå, forpligtet til dagligt at friholde såvel bro som båd for grødeansamlinger, særligt i forbindelse med grødeskæring.
Stk. 2: Brugeren har den løbende vedligeholdelse af den tildelte bådebro, samt slåning af siv omkring og under gangbro ved Kammerslusen efter havneudvalgets anvisning enten på SMS og/eller på hjemmesiden.  mens Havneudvalget forestår reparationer og udskiftning, som følge af almindeligt slid og ælde.
Skader på Ribe Sejlklubs/Havneanlæggets materiel og anlæg, som følge af forsætligt, groft uagtsomt/skødesløst forhold eller dårligt sømandsskab er brugeren pligtig at erstatte.
Stk. 3: Brugeren må maksimalt have én egen båd + jolle ved hver bro, fortøjet i henhold til reglementet opslået på opslagstavlen.
Stk. 4: Brugsretten til en bådebro er uoverdragelig, og kan ikke fremlejes eller opdeles i parter, dog undtaget gæstesejlere, i henhold til frihavnsreglerne. Ved en brugers død kan en ægtefælle/samlever eller livsarving dog indtræde i den afdødes rettigheder og forpligtelser.
Stk. 5: Såfremt der ikke er ledige bådebroer optages eventuelle ansøgere på venteliste.
Stk. 6: Opsigelse af en brugsret til en bådebro skal ske skriftligt til Havneudvalget senest 31 december .
Stk. 7: Efter opsigelse af en brugsret udbetaler Havneudvalget det indbetalte depositum med fradrag af 5% afskrivning pr. år, 2 år efter udgangen af det år brugsaftalen er opsagt.
Stk. 8: Havneudvalget kan beslutte at lade brugsretten til en bådebro bortfalde, såfremt brugeren ikke benytter denne i 2 på hinanden følgende kalenderår. Depositum tilbagebetales efter afskrivning 2 år efter udgangen af det år brugsretten er bortfaldet.
Stk. 9: Havneudvalget er til enhver tid berettiget til at modregne ethvert tilgodehavende hos brugeren, forinden et depositum udbetales.


§ 4: Bådebroer ved Kammerslusen
Bådebroerne er opdelt efter broer beregnet til både over 10m og broer beregnet til mindre både.
Hvis en bro bliver ledig i den vestlige ende mod slusen flyttes næste båd øst for, op til den ledige plads - såfremt ejeren ønsker at flytte. Hvis ikke flyttes næste båd frem til den ledige plads. Ønske om oprykning skal være Havneudvalget/regnskabsansvarlig skriftlig i hænde senest 31/12
Både under 10 m kan kun flytte til broer forbeholdt mindre både, og tilsvarende med både over 10 m, kun til broer beregnet til både over 10 m.
Stk. 2: Brug af kranplads og læssebroen ved Kammerslusen er til fælles brug for klubbens medlemmer, jfr. ordensregler opslået på opslagstavlen samt takstblad.


§ 5: Brug af bådpladsen
Der må ikke henligge både på slæbestedet.
I perioden 1. juni – 1. oktober må både dog henligge på slæbestedet/vognen i indtil 48 timer, efter aftale med pladsmanden, men båden skal straks kunne fjernes i tilfælde af optagning af havarist.
Stk. 2: Henstilling af både og bådvogne på bådpladsen skal til enhver tid anmeldes til pladsmanden.
Stk. 3: For ophaling, søsætning og benyttelse af bådpladsen betales gebyrer, der hvert år fastsættes af bestyrelsen, jfr. takstbladet. Der opkræves gebyr uanset om henstår vogn eller båd.
Stk. 4: Ophaling/søsætning må kun foretages af pladsmanden. Undtaget herfra er både/joller, hvis ejere ved egen foranstaltning kan ophale/søsætte, uden brug af klubbens vogn og spil. Til disse medlemmer kan der, mod skriftlig aftale og betaling af depositum, der hvert år fastsættes af bestyrelsen, udleveres en nøgle til porten.
Stk. 5: Bådvogne, der henstilles på pladsen skal være tydeligt mærkede med navn og tlf. nr. og må ikke være låst. Evt. lås vil blive klippet op.
Stk.6: Efter 1. september kan optagning af både kun foregå på de fastlagte datoer. Ved havari efter 1. september skal båden i vandet senest 14 dage senere, medmindre andet er aftalt med pladsmanden.
Stk. 7: Der må ikke henligge både ved de 6 orangemærkede pæle, med mindre der påfyldes brændstof eller vand (max. 3 timer). Udenfor de orange afmærkninger må både henligge til reparation i indtil 24 timer. Behov derudover skal aftales med pladsmand. Hvis der skal bruges strøm ud over oplader eller almindeligt håndværktøj, skal der bruges bi måler som udleveres af pladsmand.
Stk. 8: Medlemmer fra andre sejlklubber kan ved havari benytte bådpladsen, med tilhørende bedding og spil, mod betaling af klubbens sædvanlige takster.
Stk. 9: Såfremt en båd afhændes hæfter sælger, i henhold til vedtægter og forretningsorden, indtil køber berigtiger medlemskab m.v. eller fjerner båden.
Stk. 10: Vinteroplægning og anden benyttelse af bådpladsen er kun for aktive medlemmer af Ribe Sejlklub, der har brugsretten over en bådebro, eller en bro i forbindelse med sommerhus på nordsiden ved Kammerslusen, eller i øvrigt har en lovlig bro i åsystemet, samt både på indregistrerede trailere. Såfremt der er yderligere plads, er Havneudvalget bemyndiget til at dispensere fra ovenstående.

Stk. 11: Der må ikke graves huller i pladsen.

 
Revideret
Ribe, marts 2018.


Ribe Sejlklub • •
Klubhus adresse: Erik Menvedsvej 20, 6760 Ribe