Ribe Sejlklub
Officiel nationalpark partner

Vedtægter for Ribe Sejlklub

§ 1: Navn
Foreningens navn er Ribe Sejlklub.


§ 2: Formål
Foreningens formål er at fremme interessen for og kendskabet til sejlsport, blandt andet ved afholdelse af medlemsmøder, sejlertræf og kurser, samt udgivelse af medlemsblad, hjemmeside m.v.
Til fremme af foreningens formål råder Ribe Sejlklub over klubhus, bådplads, bådebroer m.v., som på nærmere bestemte vilkår stilles til klubmedlemmernes disposition, jfr. Forretningsorden for Ribe Sejlklubs Havneanlæg.


§ 3: Stander og emblem
Foreningens stander og emblem er en hvid måge på rød bund.


§ 4: Medlemskab
Optagelse i foreningen, som aktivt medlem, sker ved henvendelse til bestyrelsen, der kun kan nægte optagelse, hvis 2/3 af bestyrelsens medlemmer stemmer herfor. I tilfælde af nægtelse orienteres den følgende generalforsamling herom. Udmeldelse skal ske skriftligt til kassereren senest den 31. december med virkning fra efterfølgende kalenderår.
Foreningen kan optage passive medlemmer med ret til deltagelse i møder og arrangementer, uden stemmeret og med ret til at låne foreningens klubhus mod et gebyr for slitage og forbrugsudgifter.
Endvidere kan generalforsamlingen, efter bestyrelsens indstilling, udnævne max. 3 æresmedlemmer, som skal have været aktivt medlem af Ribe Sejlklub i mindst 25 år, og minimum fyldt 60 år. Et æresmedlemsskab medfører gratis fortæring for medlem samt hustru/samlever ved sejlklubbens arrangementer, samt fritagelse for betaling af kontingent.
Eksklusion af aktive og passive medlemmer kan ske når 2/3 af bestyrelsen stemmer herfor. Eksklusionen skal være velbegrundet og kan kun ske i tilfælde hvor et medlem bevisligt tilsidesætter og modarbejder foreningens/bestyrelsens og dens udvalgsarbejde og beslutninger.
I tilfælde af eksklusion skal bestyrelsens beslutning godkendes på en følgende ordinær generalforsamling.
Medlemmer af Ribe Sejlklub, som har både liggende ved klubbens bådebroer, skal påse at disse er i almindelig vedligeholdt og sødygtig stand. Hvis havneudvalget vurderer, at en båd vedvarende ikke overholder retningslinjerne for vedligeholdelse, kan Ribe Sejlklub med 14 dages frist kræve båden fjernet. Undlader medlemmet at efterkomme kravet, kan Ribe Sejlklub med 8 dages varsel få båden flyttet eller fjernet på ejerens regning og risiko, jvf. Havnereglement for Ribe havneanlæg. Medlemmet vil herefter kunne ekskluderes.
 Det er ikke tilladt medlemmer af Ribe Sejlklub at henstille bådvrag på bådpladsen. Hvis havneudvalget skønner at en båd vedvarende henligger uden at det er ejerens hensigt at bringe den i sødygtig stand eller fjerne den, eller hvis leje af oplægsplads ikke betales, kan Ribe Sejlklub med 14 dages frist kræve båden fjernet. Undlader medlemmet at efterkomme kravet, kan Ribe Sejlklub med 8 dages varsel få båden flyttet eller fjernet på ejerens regning og risiko.


§ 5: Kontingent
Kontingent følger kalenderåret og fastlægges, hvert år på generalforsamlingen. Indmeldelsesgebyr fastlægges, hvert år af bestyrelsen. Bestyrelsen er, efter skriftlig ansøgning, bemyndiget til at bevilge nedsat kontingent, når særlige omstændigheder foreligger. Kontingent/indmeldelsesgebyr betales ved indmeldelsen.
Betales kontingent ikke rettidigt fremsendes rykkerskrivelse. Bestyrelsen er bemyndiget til, for 1 år ad gangen, at fastsætte et rykkergebyr. Gebyret anses for at være pligtmæssig betaling for et medlem, på lige fod med kontingent. Rettidig indbetaling af kontingent er medio februar.
Såfremt kontingent eller anden pligtig ydelse, i henhold til takstbladet, ikke bliver betalt senest 10 dage efter at foreningens kasserer har fremsendt skriftligt påkrav herom, med angivelse af at

manglende betaling, kan bestyrelsen ekskludere det i restance værende medlem. I tilfælde af eksklusion er det ekskluderede medlem desuagtet forpligtet til, at betale fuldt kontingent for det pågældende regnskabsår, samt skyldige ydelser i henhold til takstbladet.
Mærkat for betalt kontingent udleveres efter indbetaling af kontingentet og skal påklæbes et på båden/jollen synligt sted senest 8 dage efter mærkatens modtagelse. For ekstra mærkater betales gebyr i henhold til takstbladet.


§ 6: Forsikringsforhold
Alle aktive medlemmer omfattes af klubbens kollektive ansvars- og værftsansvarsforsikring.


§ 7: Bestyrelse
Foreningens arbejde ledes af en bestyrelse på indtil 7 medlemmer, der vælges på generalforsamlingen. Herudover vælges 2 bestyrelsessuppleanter. Ved eventuel afgang fra bestyrelsen i en valgperiode, indtræder 1. og derefter 2. suppleant. Ved eventuel yderligere afgang fra bestyrelsen, er bestyrelsen bemyndiget til at supplere sig med nye medlemmer, hvis valg dog vil være at godkende af den nærmest følgende generalforsamling.
Bestyrelsen, der konstituerer sig umiddelbart efter generalforsamlingen, vælger ved afstemning blandt sine medlemmer 1 formand, 1 næstformand, 1 sekretær og 1 kasserer og fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsesmøde afholdes, når formanden finder det fornødent, eller når mindst 2 bestyrelsesmedlemmer kræver dette. Dagsorden skal angives.
Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når 5 eller flere bestyrelsesmedlemmer inkl. formanden eller næstformanden er til stede. I tilfælde af stemmelighed gør formandens, i hans fravær den fungerende formands stemme udslaget. Sekretæren eller i dennes forfald en anden af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer tager referat af forhandlingerne på bestyrelsesmøder. Referatet godkendes af samtlige tilstedeværende.
Bestyrelsen afgør fra sag til sag, hvilke oplysninger der må videregives, eller skal hemmeligholdes. Referenten gør notat herom i referatet.


§ 8: Havneudvalg
Bestyrelsen udpeger af sin midte et havneudvalg, bestående af 3-5 medlemmer, som forestår driften af Ribe Sejlklubs Havneanlæg i overensstemmelse med "Forretningsorden for Ribe Sejlklubs Havneanlæg" og "Reglement for Ribe Sejlklubs Havneanlæg".


§ 9: Regnskab og revision
Der udarbejdes 2 selvstændige, skarpt adskilte regnskaber for henholdsvis Ribe Sejlklub og Ribe Sejlklubs havneanlæg.
Regnskabsåret for begge regnskaber løber fra 1. januar – 31. december.
Regnskabet for Ribe Sejlklub skal være revideret af 2 blandt medlemmerne, udenfor bestyrelsen, valgte revisorer.
Regnskabet for Ribe Sejlklubs havneanlæg skal revideres af en statsautoriseret revisor.
Begge regnskaber skal være revideret før den ordinære generalforsamling.


§ 10: Generalforsamling
Den årlige generalforsamling afholdes i februar eller marts måned. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes, når bestyrelsen finder dette nødvendigt og skal indkaldes, når mindst 15 medlemmer med angivelse af dagsorden skriftligt forlanger dette. I sidstnævnte tilfælde afholdes der ekstraordinær generalforsamling, senest månedsdagen efter begæringens modtagelse.
Generalforsamlingen indkaldes ved SMS, andre digitale medier, annonceres i ugeavisen  og på hjemmesiden med angivelse af dagsorden. Indkaldelse skal ske med mindst 14 dages og højst 6 ugers varsel.
Stk. 2: Generalforsamlingen er i alle foreningens anliggender foreningens højeste myndighed.
Stk. 3: Generalforsamlingens forhandlinger ledes af en af forsamlingen valgt dirigent. Dirigenten leder forhandlingerne og træffer alle afgørelser vedrørende generalforsamlingens afvikling, ligesom han lader de nødvendige afstemninger afholde.
Valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleanter til bestyrelsen, revisorer og revisorsuppleanter skal altid ske skriftligt, såfremt der er opstillet flere kandidater, end der skal vælges. Skulle stemmerne på 2 kandidater stå lige, foretages omvalg mellem disse 2. Hvis stemmerne herefter fortsat står lige, anvendes lodtrækning.
Står stemmerne om et forslag lige, hvor ikke kvalificeret majoritet kræves, er dette forkastet.
Indkomne forslag til behandling på generalforsamlingen skal skriftligt være bestyrelsen i hænde senest 8 dage inden generalforsamlingen. Forslag til vedtægtsændringer skal skriftligt være indgivet til bestyrelsen senest den 31. december.
Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen, således at 3 bestyrelsesmedlemmer afgår på ulige år og 4 bestyrelsesmedlemmer afgår på lige år. Bestyrelsesmedlemmer kan genvælges. Indkaldelse af generalforsamling skal indeholde meddelelse om, hvilke bestyrelsesmedlemmer der afgår i henhold til vedtægterne, samt hvilke der er villig til at modtage genvalg.
Afstemning kan kun finde sted om de på dagsordenen anførte forhandlingspunkter samt om ændringsforslag til disse.
For at afgive stemme på generalforsamlingen kræves personlig tilstedeværelse og kun aktive medlemmer har stemmeret. For at være stemmeberettiget på generalforsamlingen skal man have været medlem i mindst 3 måneder og ikke være i restance med kontingent eller betalinger til havnefaciliteter. Ved afstemning gælder i almindelighed simpel stemmeflerhed, jfr. dog §§ 11 og 12.
Stk. 4: Dagsordenen skal for den ordinære generalforsamling indeholde følgende punkter:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Kassererens fremlæggelse af:
      a. Revideret regnskab for Ribe Sejlklub
      b. Revideret regnskab for Ribe Sejlklubs Havneanlæg
      c. Bestyrelsens forslag til kontingent for det kommende år
      d. Havneudvalgets forslag til broleje m.v. for det kommende år
4. Behandling af indkomne forslag
5. Valg af bestyrelse, jfr. § 10, stk. 3:
      a. Valg af bestyrelsesmedlemmer
      b. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter
      c. Valg af 2 revisorer
      d. Valg af 1 revisorsuppleant
6. Eventuelt


§ 11: Vedtægtsændring
Til ændring af foreningens vedtægter kræves mindst 2/3 majoritet af de afgivne stemmer.


§ 12:  Opløsning
Til foreningens opløsning kræves mindst 2/3 majoritet af samtlige aktive foreningsmedlemmer. Er 2/3 af medlemmerne ikke til stede ved generalforsamlingen, kan bestyrelsen senest 30 dage efter indkalde til en ny generalforsamling, hvor opløsning kan vedtages med 2/3 af de tilstedeværende medlemmers stemmer.
I tilfælde af foreningens opløsning henlægges klubbens formue, herunder havneanlæg m.v., i et anerkendt pengeinstitut i Esbjerg Kommune. Såfremt det efter 5 år ikke har været mulighed for at genetablere en sejlklub i Ribe, hvortil foreningens formue kan anvendes, tilfalder midlerne en fond, ”Ribe Sejlklubs Fond”, der hvert år skal uddele et beløb til unge, der arbejder for friluftslivet i Esbjerg Kommune.


§ 13: Tegning/hæftelse
Foreningen forpligtes ved underskrift af 2 bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene skal være formand eller næstformand. Formanden kan meddele foreningens kasserer fuldmagt til at modtage indbetalinger og til at betale indgåede forpligtelser.
Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den foreningen til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelse nogen personlig hæftelse.


Således vedtaget på generalforsamlingen den 13. februar 2003; revideret på generalforsamlingen, den 06. oktober 2020.


Ribe Sejlklub • •
Klubhus adresse: Erik Menvedsvej 20, 6760 Ribe